KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z Art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 
1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka ANOVA Pro Sp. z o.o., NIP: 712 340 59 91; Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
A.            adres: ul. Ceramiczna 1/104, 20-150 Lublin
B.            e-mail: biuro@anovanieruchomosci.pl

2. Inspektor Ochrony Danych Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.
 
3. Cele i podstawy przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa Art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Okres przechowywania danych Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.  Twoje dane osobowe Administrator danych będzie przechowywał do czasu zakończenia działań podjętych na Twoją prośbę zgodnie z Twoją prośbą zawartą w formularzu kontaktowym. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci: 
A.            prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
B.            prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
C.            prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
D.            prawo do przenoszenia danych; 
E.             prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
F.            prawo do wniesienia sprzeciwu. 
Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: ANOVA Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-150 Lublin), ul. Ceramiczna 1 lok. 104. 

6. Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi podjęcie na Twoją prośbę działań wskazanych w formularzu kontaktowym. 

7. Odbiorcy danych Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą informatyczną firmy, obsługą prawną lub finansową.