Wycena nieruchomości

|ANOVA|

O nas

10 lat doświadczenia w szacowaniu wartości nieruchomości na terenie całej Polski.
Profesjonalna wycena nieruchomości komercyjnych, nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, lokalowych, opinie, ekspertyzy.
Doradztwo przy sprzedaży nieruchomości.
Opracowania spełniające wszelkie wymogi formalno-prawne.
Usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości oraz szkolenia.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Rzeczoznawca Majątkowy posiada doświadczenie w zakresie wyceny wszelkich nieruchomości. Rozległa wiedza o rynkach nieruchomości, zbudowana z własnego doświadczenia opartego na wykonanych oszacowaniach różnych rodzajów nieruchomości, pozwala zapewnić niezależne
i bezstronne wsparcie dla najbardziej wymagających Klientów.

Usługi obejmują:

 • Wycena nieruchomości mieszkalnych
 • Wycena gruntów niezabudowanych
 • Wycena nieruchomości komercyjnych
 • Wycena nieruchomości przemysłowych i specjalistycznych 
 • Wycena hoteli i pensjonatów
 • Wycena stacji paliw 
 • Wycena typu desktop 
 • Wywłaszczenia i odszkodowania
 • Rozstrzyganie sporów majątkowych
 • Profesjonalne doradztwo
 • Ocena stawek czynszu
 • Analizy optymalnego użytkowania nieruchomości

Opracowania wykonuję dla różnych potrzeb
i celów

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy 
 • kupna i sprzedaży - negocjacji ceny 
 • potrzeb sądowych i księgowych 
 • spadków i darowizn - podziałów majątków 
 • ubezpieczenia 
 • innych

Operaty szacunkowe sporządzane są w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

 • Ustawę o gospodarce nieruchomościami
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny Nieruchomości

Wykonane operaty szacunkowe dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności spełniają szczególne wymagania i są akceptowane przez Banki udzielające kredytów hipotecznych.

LISTA DOKUMENTÓW

W tym miejscu, znajdziecie Państwo listę niezbędnych dokumentów do wyceny, które mogą przyśpieszyć wykonanie usługi, jak też obniżyć koszt jej realizacji. Oczywiście po wstępnej analizie stanu prawnego badanej nieruchomości może zaistnieć konieczność przedłożenia innych wymaganych dokumentów.

LOKALE MIESZKALNE

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • zaświadczenie ze spółdzielni – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu lokalu
 • umowa z deweloperem wraz z załącznikami –
  w przypadku zakupu lokalu od dewelopera na rynku pierwotnym

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE - zabudowane budynkami mieszkalnymi w trakcie budowy/remontu

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 6 miesięcy) - w przypadku zabezpieczenia wierzytelności
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży –
  w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • pozwolenie na budowę
 • projekt budynku
 • dziennik budowy
 • kosztorys prac budowlanych/remontowych.

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE - zabudowane budynkami mieszkalnymi

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 6 miesięcy) - w przypadku zabezpieczenia wierzytelności
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży –
  w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja

LOKALE UŻYTKOWE

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • zaświadczenie ze spółdzielni – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży –
  w przypadku zakupu lokalu
 • umowa z deweloperem wraz z załącznikami –
  w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera na rynku pierwotnym
 • umowa najmu jeżeli lokal jest wynajmowany
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia
  i ochrony nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty napraw bieżących
  i konserwacji.

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE - niezabudowane

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży –
  w przypadku zakupu
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 6 miesięcy), w przypadku zabezpieczenia wierzytelności
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli zostały wydane)

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE - zabudowane budynkami komercyjnymi

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 6 miesięcy) - w przypadku zabezpieczenia wierzytelności
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży –
  w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • umowy najmu jeżeli nieruchomość jest wynajmowany
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia
  i ochrony nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty napraw bieżących
  i konserwacji.

CENNIK

Z uwagi na fakt, że każda nieruchomość jest inna i podlega innym uwarunkowaniom, wynagrodzenie i termin wykonania usługi są ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia. Jego cena zależna jest od rodzaju nieruchomości, nakładu pracy Rzeczoznawcy Majątkowego, stopnia złożoności opracowania
i czasochłonności zlecenia.

Koszty wyceny obejmują:

 • koszty dojazdu do nieruchomości
 • zebranie danych niezbędnych do analizy rynku
 • dokumentację potrzebną do ustalenia stanu nieruchomości
 • badania i analizy, związane z przedmiotem wyceny,
 • opracowanie opinii o wartości nieruchomości
  w postaci operatu szacunkowego, który jest końcowym etapem procesu szacowania

|ANOVA|

DANE KONTAKTOWE:

 @: biuro@anovanieruchomosci.pl 

M: +48 691 949 504

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Nie można wysłać wiadomości. Proszę poprawić błędy i spróbować ponownie.

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z Art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 
1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka ANOVA Pro Sp. z o.o., NIP: 712 340 59 91; Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
A.            adres: ul. Ceramiczna 1/104, 20-150 Lublin
B.            e-mail: biuro@anovanieruchomosci.pl

2. Inspektor Ochrony Danych Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.
 
3. Cele i podstawy przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa Art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Okres przechowywania danych Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.  Twoje dane osobowe Administrator danych będzie przechowywał do czasu zakończenia działań podjętych na Twoją prośbę zgodnie z Twoją prośbą zawartą w formularzu kontaktowym. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci: 
A.            prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
B.            prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
C.            prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
D.            prawo do przenoszenia danych; 
E.             prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
F.            prawo do wniesienia sprzeciwu. 
Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: ANOVA Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-150 Lublin), ul. Ceramiczna 1 lok. 104. 

6. Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi podjęcie na Twoją prośbę działań wskazanych w formularzu kontaktowym. 

7. Odbiorcy danych Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą informatyczną firmy, obsługą prawną lub finansową.